Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 2. 1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je NORMSERVIS s.r.o. IČ 26249324 so sídlom v Hamrech nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou (ďalej len: "správca").

  1.2 Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Hamry nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou
  email: info@normservis.cz
  telefón: +420 777 173 315

  1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

  1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 3. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 4. 2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

  2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 5. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 6. 3.1 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

  3.2 Účelom spracovania osobných údajov je

  3.3 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 7. Doba uchovávania údajov
 8. 4.1 Správca uchováva osobné údaje

  4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 9. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 10. 5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré majú

  5.2 Správca má v úmysle u noriem IEEE a SAE odovzdať osobné údaje (adresa, e-mail a telefón) do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Jedná sa o odovzdanie údajov iba vydavateľom týchto noriem. U ostatných produktov nie sú osobné údaje odovzdané do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).

 11. Vaše práva
 12. 6.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 13. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 14. 7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, záznamy o prístupoch, evidencie kľúčov, antivírusový program, šifrovanie, zálohy.

  7.2 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverene osoby.

 15. Záverečné ustanovenia
 16. 8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

  8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

  8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Cookies Cookies

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa vašich záujmov.